LIFE INSULAR

Participantes

BENEFICIARIOS DO PROXECTO


IBADER (Universidade de Santiago de Compostela)

A Universidade de Santiago de Compostela é unha das institucións universitarias con maior tradición en Europa. Conta co seu propio Plan de Desenvolvemento Sostible, aplica os indicadores GRI G3 segundo a Norma ISO 2600, e participou na elaboración da Estratexia Galega de Economía Circular 2019-2030, a cal contempla a implantación da Compra Pública Circular/Verde e a promoción da etiqueta ecolóxica europea EU Ecolabel. Dentro de USC, IBADER-USC será o Departamento a cargo de LIFE GLOBAL, onde se concentran o persoal e os recursos técnicos necesarios para a súa execución.

IBADER-USC é un instituto mixto universitario, integrado por tres organismos públicos: Universidade de Santiago de Compostela, Deputación Provincial de Lugo e Xunta de Galicia (goberno rexional). Estas 3 institucións conforman o Consello de Goberno de IBADER-USC. Desde a súa creación, levou a cabo múltiples proxectos e contratos relacionados coa vixilancia do estado de conservación, a avaliación e o manexo de hábitats naturais e especies silvestres, especialmente aqueles incluídos nas Directivas 92/43/CEE e 2009/147/CE. O seu maior activo foi a preparación do Plan Director para as 75 áreas Natura 2000 (59 ZEC e 16 ZEPA) na rexión galega. Con todo, tamén ten experiencia na caracterización de hábitats, participando no Inventario rexional e nacional de hábitats, o que resulta na publicación de monografías específicas sobre os criterios de caracterización e identificación de hábitats galegos de interese comunitario.

Toda esta elevada experiencia en conservación y gestión de la biodiversidad se ha traducido en la participación en más de 10 proyectos LIFE en total, 5 de los cuales son LIFE Naturaleza, coordinando 1 de ellos, entre los que destacan LIFE TREMEDAL (LIFE11 NAT/ES/000707), LIFE BACCATA (LIFE15 NAT/ES/000790), LIFE FLUVIAL (LIFE16 NAT/ES/000771) y LIFE IP PAF-WILD ATLANTIC NATURE (LIFE18 IPE/IE/000002).

COILLITE CGA

COILLTE é unha empresa forestal pública, propiedade do Estado irlandés, que xestiona aproximadamente o 7% da superficie terrestre nacional. COILLTE foi certificado de forma independente segundo o estándar FSC desde 2001 pola implementación da xestión forestal sostible.

COILLTE tamén participa activamente na recreación e a conservación da natureza, proporcionando recreación ao aire libre en Irlanda con máis de 3000 km de carreiros, 260 sitios de recreación e 12 parques forestais. COILLTE Nature, cuxo equipo será o involucrado neste proxecto, é unha unidade dentro de Coillte que se enfoca na conservación e mellora da biodiversidade en proxectos a gran escala. Desde 2000, COILLTE restaurou en Irlanda máis de 3.200 ha de hábitats de turberas e 2.340 ha de hábitats de bosques naturais, no seu maior parte en Natura 2000, o cal posibilitou o apoio do programa LIFE Natureza desde 2002 en varios proxectos LIFE de restauración de hábitats, acumulando unha significativa experiencia.

COILLTE brinda capacitación para empregados e contratistas comprometidos en proxectos de conservación e restauración da natureza. Ademais, COILLTE colaborou co Servizo Forestal para a capacitación acreditada de forestais e ecoloxistas rexistrados baixo o Programa de Bosques Nativos do Servizo Forestal (NWS).

COILLITE adopta un enfoque comprometido coa sustentabilidade, en particular con respecto á eficiencia enerxética, a xestión de residuos, a reciclaxe e o uso de produtos e servizos respectuosos co medio ambiente. A política de adquisicións de Coillte baséase no principio de licitación competitiva e opera #de acordo con a regulamentación europea de contratación pública, de forma que cumprirá cos preceptos da Compra Pública Verde, e promoverá a figura da etiqueta ecolóxica EU-Ecolabel.

 

 

Dirección Xeral de Patrimonio Natural - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Xunta de Galicia

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural (DXPN), de acordo ao Decreto 42/2019, é o organismo público autonómico competente en materia de conservación, protección, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, exercendo a conservación específica, xestión e planificación dos espazos que compoñen a Rede galega de espazos protexidos e da Rede Natura 2000 de Galicia ou doutras zonas de alto valor ambiental, a divulgación dos valores do patrimonio natural, a xestión dos hábitats naturais, da flora e fauna silvestres, das paisaxes naturais e dos elementos singulares da xea da Comunidade Autónoma galega. DXPN é o titular dos terreos do arquipélago de Cíes, Ons e Sálvora onde actuará LIFE INSULAR, o cal redundará no mantemento a longo prazo das accións de conservación contempladas no proxecto.

DXPN elaboraba e aprobaba o Decreto 37/2014, polo que se declaraban as Zonas Especiais de Conservación (ZEC) de acordo á DC 92/43/CEE, e aprobábase o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Este Plan constitúe o instrumento de planificación e xestión que establece un conxunto de obxectivos e medidas de xestión para a Rede Natura 2000, coa finalidade de asegurar un estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais e das especies de interese comunitario da DC 92/43/CEE e a DC 2009/147/CE. A posta en marcha deste Plan reforza o mantemento a longo prazo das actuacións de LIFE INSULAR a longo prazo dentro das ZEC de Galicia incluídas no proxecto. DXPN integra todos os aspectos relacionados coa compra pública circular/verde e a promoción da etiqueta ecolóxica europea EU Ecolabel, que son parte fundamental da Estratexia Galega de Economía Circular 2019-2030, que contempla a súa implantación a toda a Administración autonómica galega.

 

 

Department of Housing, Local Government and Heritage

O Departamento de Vivenda, Goberno Local e Patrimonio (DHLGH) é o departamento do goberno irlandés que supervisa a protección do patrimonio. Os seus obxectivos son promover e protexer o patrimonio natural e construído de Irlanda, apoiar a entrega sostible e eficiente de vivendas ben planificadas e proporcionar un goberno local eficaz.

DHLGH proporciona o marco lexislativo e político para a conservación da natureza e da biodiversidade en Irlanda, supervisando a súa posta en marcha. O servizo de DHLGH encargado de participar en LIFE INSULAR é o National Parks and Wildlife Service (NPWS), cuxas responsabilidades son:

- Lograr a conservación dunha gama representativa de ecosistemas, flora e fauna en Irlanda;

- Designación e protección dos espazos Natura 2000;

- Designar e protexer Espazos de Patrimonio Natural (ANN);

- Dirixir a aplicación da lexislación e políticas nacionais e europeas, así como a aplicación dos convenios e acordos internacionais relacionados coa conservación da biodiversidade.

DHLGH (orixinalmente DCHG) é o beneficiario coordinador do programa integrado LIFE LIFE18 IPE/IE/000002 (LIFE-IP PAF Wild Atlantic Nature), que conta cun cofinanciamento comunitario de 12.374.285 euros. O SNaP que se redactará ao abeiro desta proposta complementará e construirá sobre este proxecto. Ademais dese proxecto, NPWS ten unha ampla experiencia liderando ou participando en proxectos LIFE desde 1992 (como se describe no formulario A7).

DHLGH pora en funcionamento unha clara política de compras públicas verdes para todas as áreas de compra do proxecto, así como a promoción da etiqueta ecolóxica europea da UE-Ecolabel. Isto conseguirase mediante a aplicación das DIRECTRICES PARA A CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BENS E SERVIZOS (Versión 2, 2019), que se aplicarán en todos os procedementos de contratación do proxecto, nas que se incluirán todas as consideracións ambientais necesarias, así como as compras ecolóxicas.

 

 

Organismo Autónomo Parques Nacionales

O Organismo Autónomo de Parques Nacionais (OAPN), creado polo Real Decreto 1055/1995, é un organismo autónomo adscrito ao Ministro para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, que o preside. A súa principal función e ámbito de actividade é o exercicio de competencias nos Parques Nacionais. En materia de conservación da natureza, realiza un importante labor a través da xestión das máis de 95.000 ha de alto valor natural das que se encarga, complementado cun importante papel na educación ambiental, destacando os desenvolvidos a través do Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). ).

OAPN é a propietaria dos terreos do arquipélago da Graciosa onde actuará LIFE INSULAR, o que redundará no mantemento a longo prazo das actuacións de conservación contempladas no proxecto. A integración da OAPN dentro do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECORD) é de gran importancia para o proxecto, que se realiza dentro dos Espazos insulares Natura 2000 que contan coa declaración simultánea de Parques Nacionais, xa que MITECORD ten as funcións de A Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, atribúe á Administración xeral do Estado a proposta e execución da política do Goberno en materia de protección do patrimonio natural, da biodiversidade e do mar. Entre outras moitas, realiza funcións de elaboración de criterios comúns para o desenvolvemento, conservación, xestión e financiamento da Rede Natura 2000 e dos espazos naturais protexidos.

OAPN integra todos os aspectos relacionados coa compra pública verde (ou compra ecolóxica) e a promoción da etiqueta ecolóxica europea Etiqueta ecolóxica da UE, que forman parte fundamental do Plan de contratación pública ecolóxica da Administración xeral do Estado, aprobado mediante o Acordo do Consello de Ministros do 7 de decembro de 2018.

 

 

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P

A Empresa Agraria de Transformación, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) conta con 43 anos de experiencia traballando para as Administracións Públicas ao servizo da sociedade, dende a prestación de servizos agrarios, forestais, gandeiros e de desenvolvemento rural, ata a conservación e protección do medio ambiente. Entre as actuacións ambientais que desenvolve, cabe destacar:

- Conservación da Biodiversidade: actuacións ao abeiro dos convenios Rede Natura 2000. Inventario, diagnóstico, caracterización, conservación, xestión e seguimento de especies de flora e fauna e hábitats terrestres e mariños. Centros de cría e recuperación para a xestión de especies.

- Conservación dos recursos xenéticos: Seguimento e control de especies invasoras. Desenvolvemento e aplicación da lexislación nacional, internacional e rexional sobre conservación da biodiversidade, elaboración de estratexias e plans de conservación e recuperación.

- Conservación, mellora e recuperación de espazos: Planificación de espazos naturais. Mantemento, vixilancia, restauración e control dos espazos naturais terrestres e mariños. Elaboración de estudos diagnósticos para a rexeneración de solos e acuíferos.

- Silvicultura e xestión forestal: repoboacións, rareas, podas e rozas, con eliminación dos restos vexetais xerados. A explotación forestal e a súa aplicación á bioenerxía.

Ademais, TRAGSA participa no Comité de Flora e Fauna Silvestres, no Comité de Espazos Naturais Protexidos, presta apoio técnico aos dous Concellos que integran o Comité Español do Programa MAB da UNESCO e participa no Grupo de Apoio Técnico ao Comité de Hábitat. .

TRAGSA, na súa calidade de medio da Administración Xeral do Estado, aplica activamente o Plan de Contratación Pública Ecolóxica da Administración Xeral do Estado, que incorpora criterios ecolóxicos na contratación pública e promove a etiqueta ecolóxica europea Etiqueta ecolóxica da UE.

 

 

 

COLABORADORES


Asociación Amicos (Boiro)

Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eurural

Asociación para la defensa de la naturaleza – WWF/Adena

Asociación para la defensa ecolóxica de Galiza (ADEGA)

Axencia de Turismo de Galicia

Ayuntamiento de Teguise

BABADIVA S.L

Caomhnú Árann EIP – Agri Operational Gruop

Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)

Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer

Concello de Sanxenxo

Concello de Vilagarcía de Arousa

Confraría de Pescadores “San Xosé” de Cangas

Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño

Consellería del Mar – Xunta de Galicia

Conservatorie botanique nationel de Brest

Departament of Housing, Local Government and Heritage (DHLGH). - Government of Ireland

Direçao Regional do Ambiente e Alteraçoes Climáticas - Azores

Dirección General de la Costa y el Mar. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consellería de Política Social. Xunta de Galicia

DuneLIFE (LIFE17NAT/UK/000570)- Coordinating Beneficiary-Natural England

EUROPARC – España. Oficina Técnica

Facultad de Ciencias del Mar – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Facultad de Geografía e Historia - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Facultade de Biología – Universidade de Vigo

Federación Galega de Turismo Rural – FEGATUR

Fundación Biodiversisdad F.S.P.

Géoarchitecture, Territories, Urbanisation, Biodiversité, Environnement. UFR Sciences & Techniques, Université de Bretagne Occidentale

INDUROT, Universidad de Oviedo

Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (i-UNAT)

Parc naturel marin d’Iroise. Office français dela biodiversité

Promoción exterior de Lanzarote S.A. (SPEL) – Turismo de Lanzarote

Research Group Geografía Física y Medio Ambiente. - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Reserva de la Biosfera de Lanzarote

Secretaría Regional de Ambiente e Alteraçoes Climáticas – Ilha de Madeira

Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)

Sociedade para o Estudo e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico

Stichting Waternet, manager of the Amsterdam Dunes

Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)

Syndicat mixte du Parc naturel regional d’Armorique

Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático – Gobierno de Canarias

 

Voltar