LIFE INSULAR

O proxecto

DATOS ADMINISTRATIVOS

 

- Referencia do Proxecto: LIFE20 NAT/ES/001007

- Título: Estratexia integrada para a xestión sostible dos hábitats insulares nas illas Natura 2000 do océano Atlántico

- Acrónimo: LIFE INSULAR

 

                                  Data prevista de inicio: 01/09/2021              Data prevista de finalización: 31/12/2026

 

- Orzamento Total do Proxecto: 5,274,922 Euro

- Orzamento total subvencionable do proxecto: 5,274,922 Euro

- Contribución financeira da UE: 3,956,056 Euro (75% do total subvencionable)

 

 

 

OBXECTIVOS

O obxectivo xeral é implementar unha estratexia transnacional para a restauración integrada de hábitats insulares (2130*, 4030) en illas do océano Atlántico repartidas entre rexións bioxeográficas atlánticas e macaronésicas, promovendo o seu estado de conservación favorable e aumentando a súa resiliencia como principal medida de adaptación aos cambios globais actuais. Para iso, LIFE INSULAR elixiu 8 ZEC Natura 2000 españolas e irlandesas situadas en 5 illas diferentes de ambos os Estados membros, onde se aplicarán as mellores prácticas de probada eficacia sobre os hábitats insulares para abordar problemas e ameazas comúns de conservación desde un enfoque transnacional. O proxecto terá un gran carácter demostrativo e piloto, permitindo unha alta replicabilidade e transferibilidade a outros territorios insulares europeos, ou mesmo a nivel mundial, polo que se considera que os territorios insulares seleccionados serán representativos de 2 rexións bioxeográficas onde se atopan as illas europeas Natura 2000 do Océano Atlántico

Para lograr este obxectivo, considéranse unha serie de obxectivos específicos para combater as ameazas que contribúen á degradación dos hábitats obxectivo, aproveitando os resultados previos obtidos en Proxectos e Programas da UE (proxectos LIFE e non LIFE, Programa Marco) :

Obxectivo 1. Aumento da superficie cuberta polos hábitats insulares 2130* e 4030, incluíndo a eliminación de antigas plantacións forestais, o cultivo de especies vexetais características dos hábitats insulares e a súa restauración.

Obxectivo 2. Mellorar a estrutura e funcións dos hábitats insulares 2130* e 4030 a través da eliminación de antigas plantacións forestais, árbores invadidas e o control da competencia contra as EEI vexetais.

Obxectivo 3. Mellorar as perspectivas de futuro do hábitat 2130* insular, mediante a mellora do coñecemento do hábitat e as medidas de protección fronte ás presións antropogénicas.

Obxectivo 4. Informar e sensibilizar ao público en xeral sobre a relevancia, os valores naturais e os servizos ecosistémicos que brindan os ecosistemas insulares, así como os problemas abordados e as solucións que brinda o proxecto, a nivel transnacional.

Obxectivo 5. Transferir as medidas desenvolvidas no Proxecto para o seu replicabilidad a nivel da UE a través de estratexias específicas de replicación e traballo en rede.

 

 


ACCIÓNS

Este proxecto xorde como resultado da colaboración entre 6 organismos públicos. Todos eles comparten obxectivos, contan coas competencias e capacidades técnicas necesarias e son conscientes da importancia dun proxecto LIFE para conseguir unha maior eficacia e impacto. LIFE INSULAR ten un enfoque transnacional, abordando problemas comúns de conservación e ameazas ás illas ZEC no Océano Atlántico desde España e Irlanda. O proxecto enfócase no intercambio de experiencias e aprendizaxes comúns entre os dous gobernos nacionais durante a execución do proxecto, brindando información valiosa e mellorando o coñecemento sobre os ecosistemas insulares, así como promover a conciencia sobre a súa conservación e a replicación dos resultados. As accións propostas responden os recursos dispoñibles dos beneficiarios xa os obxectivos do proxecto.

A. Accións preparatorias, elaboración de plans de manexo e/o de plans de acción
3 accións preparatorias son necesarias para a correcta execución de accións concretas de conservación. A acción A1 recollerá toda a información necesaria para avaliar os hábitats insulares nos lugares onde se desenvolverán as accións de conservación, incluídos os indicadores de seguimento. As accións A2 incluirán a elaboración dos documentos técnicos necesarios para deseñar as accións concretas de conservación. A acción A3 desenvolverá o compromiso da comunidade con respecto a accións concretas de conservación nas ZEC irlandesas. IBADER-USC e TRAGSA executaranos en España polos seus propios medios, NPWS e Coillte farano en Irlanda, subcontratando as tarefas necesarias.

C. Accións de conservación
Realizaranse 9 accións de conservación nos espazos Natura 2000 seleccionados, onde se mellorarán os hábitats insulares 2130* e 4030. TRAGSA e DXPN executaran maioritariamente as accións en España (C1 a C9), NPWS e Coillte farano en Irlanda (C1, C3, C5). Necesitaranse axudas externas para desenvolver varias tarefas.

Nas accións C1 e C2 colleitarase o material de reprodución vexetal (plántulas, sementes) de especies características dos hábitats insulares, para trasladalos a viveiros onde crecerán  para utilizalas na restauración de hábitats insulares. A acción C1 colleitará e cultivará especies características do hábitat 2130* das illas españolas e irlandesas, as accións C2 farán o mesmo sobre o hábitat 4030 en Cíes.

As accións C3 e C4 levarán a cabo a eliminación manual (sen herbicidas) de antigas plantacións forestais nas illas: C3 eliminará plantacións no hábitat 2130* en illas españolas e irlandesas, C4 eliminará plantacións no hábitat 4030 en Cíes.

As accións C5 e C6 restaurarán os hábitats insulares empregando as súas especies vexetais características. C5 restaurará 2130* hábitat en illas españolas e irlandesas con plantas colleitadas e cultivadas na acción C1, C6 restaurará o hábitat 4030 en Cíes con plantas colleitadas e cultivadas en acción C2.

C7 desenvolverá tarefas de eliminación de EEI de plantas por métodos manuais (sen herbicidas nin maquinaria pesada) no hábitat 2130*, así como instalaranse dispositivos (cepillo, alfombra) para a eliminación de EEI do calzado dos visitantes da illa, evitando a dispersión das EEI propágulos/sementes. C8 desenvolverá tarefas de eliminación de EEI de plantas por métodos manuais (sen herbicidas nin maquinaria pesada) no hábitat 4030.

A acción C9 levará a cabo medidas de protección fronte a condicións antrópicas en illas españolas e irlandesas: medidas de control de tráfico para visitantes (cordas, pasarelas de madeira), protección do gando (valados) e retenedores de area.

D. Seguimento do impacto das accións do proxecto
Executaranse 5 accións de seguimento para avaliar os resultados do proxecto: repercusión do proxecto nos hábitats insulares (D1), impacto socioeconómico do proxecto (D2), impacto do proxecto nos servizos ecosistémicos (D3), indicadores KPI de progreso do proxecto (D4), eficiencia (custo-efectividade e custo-beneficio) de transferibilidade e replicabilidade (D5). IBADER-USC será responsable de todos eles e executaraos maioritariamente en España, e NPWS en Irlanda, coa axuda do resto de beneficiarios recollendo información para o tratamento común, por medios propios no seu maior parte.

E. Sensibilización pública e difusión dos resultados
Deseñáronse 3 accións para unha 
completa estratexia de comunicación (E1), unha estratexia de replicación dos resultados do proxecto (E2) e unha estratexia de traballo en rede (E3) proporcionando un marco común transnacional para o intercambio de experiencias e coñecementos, promovendo a asimilación dos resultados de proxectos anteriores, así como a transferibilidade e replicabilidade dos resultados de LIFE INSULAR. OAPN, DXPN, IBADER-USC e NPWS dividirán responsabilidades e cargas de traballo, subcontratando varias tarefas.

F. Xestión de proxectos
Executaranse 2 accións de xestión de proxectos. A acción F1 cobre todo o proceso de xestión e coordinación de proxectos e os procedementos de auditoría. A actuación F2 inclúe a elaboración dun Plan After-LIFE para a súa posterior conservación. IBADER-USC coordinaraos, aínda que todos os beneficiarios participan recollendo información administrativa e económica, asistindo a reunións, axudando a redactar o Plan After-LIFE. En todos os casos utilizaranse medios propios.

 

Voltar