Áreas de Actuación

ZEC Illas Cíes

Descrición xeral

Localizado fronte á Ría de Vigo (Pontevedra, Galicia, España) atópase a ZEC/ZEPA Illas Cíes, dentro da rexión bioxeográfica Atlántica, cunha moi reducida poboación humana estable, no seu ámbito inclúese o Arquipélago de Cíes, composto polas illas de Monteagudo ou Norte, Faro ou do Medio e San Martiño ou Sur, ademais dos illotes da Agoeira ou Boeiro, Penela dous Viños, Carabelos e Ruzo;

- Superficie (ha): 990.350

- Descrición da área: Espazo insular atlántico que comprende ao arquipélago homónimo e a superficie mariña circundante

- Código Natura 2000: ZEPA (ES0000001), ZEC (ES0000001)

- Outros status de protección de acordo con a lexislación nacional ou rexional: De acordo á Lei 42/2007 (estatal) e a Lei 5/2019 (autonómica), a ZEC/ZEPA Illas Cíes conta coa consideración simultánea de:

1. Espazo Natural Protexido (Parque Nacional, Espazo Protexido Rede Natura 2000, Humidal Protexido)

2. Área Protexida por Instrumentos Internacionais (Área Mariña Protexida OSPAR, Humidal de Importancia Internacional de Ramsar, Patrimonio Mundial de UNESCO (lista indicativa).

Aproximadamente o 55% da superficie da ZEC/ZEPA Illas Cíes correspóndese con áreas mariñas. No 45% restante (superficie terrestre), os medios naturais (sistemas dunares, humidais, matogueiras costeiras e cantís) representan o 71% do territorio insular, as áreas con plantacións forestais de especies alóctonas o 24%, o uso turístico concéntrase nos sistemas de praia e outras áreas delimitadas para tal fin (3%), e finalmente cabe destacar áreas urbanizadas co 2% restante.

A superficie mariña da ZEC/ZEPA Illas Cíes son augas territoriais do Estado español. Pola súa banda, na superficie insular as zonas máis próximas ao bordo costeiro inclúense dentro do Dominio Público Marítimo-Terrestre, mentres que a maior parte da superficie terrestre (máis dun 90%) correspóndese con terreos de titularidade pública (de DXPN), nos cales se executarán as accións concretas de conservación de LIFE INSULAR. O resto de superficie terrestre é privada.

Descargas
Voltar