Áreas de Actuación

ZEC Sheephaven

Accións de conservación

As accións concretas de conservación que levarán a cabo en Ards Forest Park inclúen:

C3 Eliminación de plantacións forestais senescentes e retirada de árbores invasoras illadas, para a mellora do hábitat 2130*

C9 Medidas de protección contra condicións antropoxénicas no hábitat 2130 *

As actividades de manexo forestal levarán a cabo nunha área de 6 ha no Ards Forest Park, equivalente a unha mellora/restauración na 2,33% da área total de 2130* na ZEC. As actividades forestais neste sitio incluirán a eliminación de plantacións nas dunas fixas (suxeito a identificación do tipo de chan e estudo ecolóxico), eliminación de árbores invasoras illadas das dunas fixas e clarexo nos bordos do hábitat 2130* dentro da ZEC. Requirirase o clarexo para evitar derribas onde as árbores quedan expostos ao vento despois da eliminación de plantacións nas dunas. As derribas causan unha afección sobre estrutura e a capacidade de crecemento do hábitat 2130*, e o risco da súa ocorrencia aumenta co tempo a medida que a plantación é de maior idade e por tanto de maiores dimensións dos individuos arborizados.

Os tocos cortados preto do nivel do chan conservaranse in situ para minimizar a perturbación do sitio e reducir o risco de erosión eólica catastrófica, á vez que se maximizan os beneficios para a natureza.

Utilizaremos sinalización, roteiros peonís claramente definidas e valos temporais para xestionar o acceso e evitar danos ás dunas recentemente restauradas que puidesen xurdir debido ao uso recreativo.

O seguimento e a comunicación tamén se realizarán como parte destas accións:

D1 Seguimento do impacto do proxecto sobre os hábitats insulares

E1 Estratexia de comunicación, sensibilización e difusión pública dos resultados do proxecto.

O seguimento e os resultados do proxecto serán unha parte crave do proxecto e permitirán avaliar o impacto das obras no estado de 2130* en Ards. A comunicación dos resultados coa poboación local e as eONG será unha parte vital do aspecto de participación comunitaria do traballo e mellorará a probabilidade de éxito a longo prazo do proxecto. Os resultados da vixilancia e a participación da comunidade contribuirán á estratexia para a xestión do sitio a longo prazo e axudarán a identificar os aspectos máis exitosos do proxecto que se poden aplicar noutros lugares.

Como resultado das obras en Ards, eliminaranse os impactos negativos de árbores illadas sobre a estrutura e funcionalidade do hábitat e reducirase a ameaza de invasión de especies de coníferas sobre o hábitat 2130*. As recomendacións de xestión para a área de dunas desenvolveranse como parte deste proxecto que se integrará nun o BAMP desenvolvido por COILLTE e que apoiará a xestión adecuada a longo prazo. A inclusión deste sitio no proxecto ofrece a perspectiva dunha mellora a longo prazo na calidade e extensión das dunas fixas 2130* nun sitio con características insulares inusuais e interesantes. A restauración das dunas en Ards fará unha contribución significativa á integridade da ZEC Sheephaven.

Descargas
Voltar