Áreas de Actuación

ZEC Sheephaven

Descrición científica

Sheephaven Bay é unha baía orientada ao norte, situada na costa noroeste de Co. Donegal no noroeste de Irlanda. O sitio ocupa toda a parte interior da baía e inclúe a área intermareal en Carrickgart. A xeoloxía do leito rochoso do sitio é bastante variada, con xistos (polo menos dous tipos), cuarcitas e metadoleritas presentes. Varios ríos, en particular o río Lackagh, o río Duntally, o río Faymore e o río Carrownamaddy flúen a través da ZEC. O sitio contén unha diversidade de hábitats que van desde chairos intermareales, marismas e dunas de area, ata lagos, ríos, queirogais, matogueiras e bosques.

O sitio é unha ZEC seleccionada polos seguintes hábitats e/o especies dos Anexos I/II da Directiva 92/43/CEE (indícanse os tipos prioritarios con asterisco, a superficie en hectáreas móstrase entre parénteses):

1140 Chairas lamacentas ou areentas que non están cubertos de auga na baixamar. (765,7412)

1310 Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas ou areentas (21,5)

1330 Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (49,05055)

1410 Pasteiros salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)  (17,25065)

2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) ( 5,4639)

2130 Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) (257,8871)

2190 Depresións intradunais húmidas (3,191)

21A0 Machairs (55,26)

91A0 Old Oak Woodlands (4,0894)

1395 Petalwort (Petalophyllum ralfsii)

1065 Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia)

Extensas áreas de areas e lodos intermareales ocorren en Back Strand, Ards Strand, Doo Castle Strand e en Carrickgart. Marble Hill Strand é unha praia orientada ao nordés no lado oeste da baía. O sedimento aquí é area fina e ben estratificada, e as comunidades presentes son representativas de costas moderadamente expostas á acción das ondas ou protexidas da mesma.

O raro cangrexo ermitán Diogenes pugilator está presente na súa localidade rexistrada máis ao norte de Irlanda.

O sitio é particularmente notable nun contexto nacional debido á súa zona intermareal con moita vexetación. Os chairos de area albergan unha das áreas máis grandes de Irlanda con vexetación anual dominada por Salicornia europaea e é a maior extensión de hábitat coñecida que non se ve afectada por Spartina townsendii, unha especie invasora que ameaza a este hábitat. Tamén hai excelentes exemplos de zonas non modificadas de vexetación pioneira e de comunidades de marismas salgadas superiores. O sitio estase en recuperación activa e isto está a ter unha influencia positiva no sitio.

Grandes áreas de dunas de area están presentes en Rosapenna e Marble Hill. As dunas brancas están dominadas por Ammophila arenaria, con abundante festuca vermella (Festuca rubra), e herbas Geranium molle e trevos (Trifolium spp.) que se atopan nas dunas fixas por detrás. Algunhas áreas de dunas de area en Rosapenna foron danadas por melloras agrícolas e o desenvolvemento de campos de golf tamén tivo un impacto no sitio. As depresións intradunares húmidas están presentes en Rosapenna, tanto no extremo sur (Glenree / Magheramagorgan) na área máis extensa de dunas non modificadas, como tamén no extremo norte onde hai unha coexistencia interesante de pasteiros dunares xerófilos, ecosistemas turbosos e vexetación de depresións intradunares húmidas.

Unha pequena depresión intradunar está presente en Marble Hill, nas dunas fixas que descenden ata a parte traseira en Clonmass. A depresión intradunar contén augas estancadas nas que desembocan as augas que drenan desde os terreos lindeiros. A depresión intradunar está dominada pola especie típica Carex nigra, Cola de cabalo spp. (Equisetum spp.), Hydrocotyle vulgaris, Menta acuática (Mentha aquatic), Potentilla anserina e o musgo Calliergonella cuspidata.

Unha área relativamente pequena de Machairs atópase nun terreo de chairo a suavemente ondulado detrás do sistema de dunas, ao noroeste da aldea de Carrigart. Atópanse presentes especies típicas como a festuca vermella, a correola (Plantago lanceolata), Lotus corniculatus e a margarida (Bellis perennis). O machair mostra unha gradación interesante á vexetación das marismas.

Unha extensa área de marisma salgada atópase en Back Strand, con áreas adicionais en Ards Strand e ao oeste da aldea de Carrigart. Atópanse unha variedade de xuncos (Carex spp., Juncus spp.), incluíndo Carex distans e Juncus maritimus, xunto con Armeria maritima e Aster tripolium.

O sitio inclúe varias áreas de formacións arborizadas. Creeslough Wood alberga unha variedade de árbores de folla caduca, como o carballo (Quercus sp.), o acivro (Ilex aquifolium) e o avellano (Corylus abellana), pero o bidueiro (Betula pubescens) tamén é unha árbore común. Ards Forest Park inclúe áreas de bosques caducifolios e plantacións de coníferas. O rododendro (Rhododendron ponticum) está moi estendido en partes do arboledo. Rexistráronse dúas especies raras de fungos Myxomycetes en Ards: Cribraria rufa e Stemonitopsis hyperopta.

Unha briófita rara, Petalophyllum ralfsii, especie que figura no Anexo II da Directiva 92/43/CEE, rexistrouse neste sitio.

Euphydryas aurinia, bolboreta do Anexo II da Directiva 92/43/CEE e da Lista Vermella, coñécese polo seu hábitat adecuado (machair e dunas con Succisa pratensis) en Ards e Carrigart e pode estar presente noutros lugares. Os hábitats de Ards albergan un notable conxunto de bolboretas, incluído un das localidades máis setentrionais para Leptidea juvernica en Irlanda. En total coñécense 21 especies, incluídas as especies incluídas na lista vermella e case ameazadas Cupido minimu), Argynnis aglaja, Hipparchia semele e Coenonympha pamphilus. Os seguintes moluscos terrestres incluídos na lista vermella e case ameazados coñécense tamén na ZEC: Pupilla muscorum, Helicella itala, Leiostyla anglica, Vertigo antivertigo, Vertigo pygmaea e Vertigo substriata.

As chairas intermareais de area e lama albergan cantidades moderadas de aves acuáticas no outono e inverno. Estes inclúen Tadorna tadorna (75), Anas Penelope (414), Anas crecca (129), Anas platyrhynchos (117), Haematopus ostralegus (155), Charadrius hiaticula (48), Calidris alpina (107) e Numenius arquata (86) (datos do período 1984 / 85-86 / 87). O sitio é utilizado ás veces pola poboación de Branta leucopsis que se concentra en New Lake (Dunfanaghy), con bandadas que ascenden a 300. Branta leucopsis figura no Anexo I da Directiva 2009/147/CE. Outras especies do Anexo I asociadas co sitio son as choias (Pyrrhocorax pyrrhocorax) (2 posibles parellas reprodutoras), o visitante ocasional falcón peregrino (Falco peregrinus) e o carrán común (Sterna hirundo). Non se rexistrou que os cárrans reprodúzanse nos últimos anos, aínda que existe un hábitat adecuado. Parte do sitio é un santuario de aves silvestres.

O sitio é de particular importancia para a conservación debido á presenza de bos exemplos de varios hábitats enumerados no Anexo I da Directiva 92/43/CEE e polas importantes poboacións de aves que alberga.

Voltar