Áreas de Actuación

ZEC Complexo húmido de Corrubedo

Hábitats e especies de interese

A ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) presenta unha elevada importancia para a biodiversidade e a conservación xa que alberga uns valores naturais de gran interese, especialmente no referente aos medios costeiros e mariños, nos que se identificaron un nutrido conxunto de hábitats e especies de interese comunitario no Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Ramil-Rego et ao. 2012), aprobado mediante o Decreto 37/2014, que é o instrumento básico de planificación e xestión en rede dos Espazos Natura 2000 de Galicia. O Plan establece un conxunto de obxectivos e medidas de xestión para os espazos naturais que se inclúen no seu ámbito de aplicación, coa finalidade de asegurar un estado de conservación favorable dos tipos de hábitats naturais e das especies de interese comunitario das DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE.

De acordo á información diagnóstica do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, a ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) alberga dentro do seu ámbito territorial un total de 35 tipos de hábitats de interese comunitario. Destes, 8 tipos son prioritarios (1150*, 2130*, 2150*, 4020*, 5230*, 6220*, 7210*, 91E0*). É dicir, dentro deste espazo, que supón o 3% da Rede Natura 2000 de Galicia, existe representación do 49% do total de tipos de hábitat de interese comunitario identificados para Galicia e do 44% dos tipos prioritarios na Comunidade Autónoma (Ramil-Rego et al. 2008a, b).

O grupo de hábitats con maior representatividade correspóndese co grupo de Hábitats costeiros e vexetación halofítica con 12 tipos diferentes identificados (o 92% de todos os identificados en Galicia dentro deste grupo), dos que un tipo é prioritario (1150*). Tamén o grupo de Dunas Marítimas e Continentais atópase ben representado, xa que conta con 7 tipos de hábitats que supoñen igualmente o 100% dos hábitats deste grupo presentes en Galicia. A variedade, o contacto e a continuidade dos hábitats costeiros cos hábitats dunares, contribúen á mellora da conectividade dos hábitats naturais e seminaturales, funcionando como puntos de ligazón esenciais para a migración e o intercambio xenético das especies silvestres, e desempeñando un importante papel para a coherencia da Rede Natura 2000 de Galicia, xa que estes ecosistemas son dunha elevada fraxilidade e vulnerabilidade #ante as ameazas identificadas no presente proxecto (ver formulario B2d).

Con todo, os tipos de hábitat que ocupan unha maior superficie son o tipo prioritario 2130* con 313,70 ha (o 3% da ZEC), o tipo de interese comunitario 4030 con 309,65 ha (o 3% da ZEC), o tipo o tipo 8230 con 232,62 ha (o 2% da ZEC) e o tipo 1230 con 194,52 ha (o 2% da ZEC). É dicir, os tipos de hábitat de maior representación superficial da ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) conforman un notable complexo de elevado valor de conservación e interese comunitario, situándose en contacto coa transición formada polos tipos 2130* e 4030, obxecto das accións de conservación de LIFE INSULAR. Os ecosistemas dunares do tipo 2130* contactan, seguindo un eixo horizontal, cos cantís do tipo 1230, mentres que catenalmente en vertical contactan coas matogueiras costeiras do tipo 4030, que á súa vez tamén se atopan en contacto co tipo 1230. Estes 2 tipos de hábitat (1230, 4030), á súa vez, inclúen importantes representacións de roquedos silíceos do tipo 8230.

Por todo o anterior, a representación dos hábitats costeiros e insulares na ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006), xunto ás doutros arquipélagos atlánticos na Rede Natura 2000 de Galicia (Cíes, Ons), tamén incluídos en LIFE INSULAR, atópanse entre as mellores de todo o NW Ibérico.

En canto á flora e fauna, os ecosistemas dunares e matogueiras costeiras presentes na ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) dispoñen dunha gran diversidade, xogando un importante papel na conservación dos recursos naturais e a biodiversidade, albergando un elevado número de especies de interese para a conservación, cun total de máis 140 especies con algunha categoría de protección europea, estatal ou autonómica, na súa maioría correspondente ás aves, ao ser un lugar que alberga numerosas colonias de aves migratorias. Un total de 20 taxones atópanse incluídos no Anexo II da DC 92/43/CEE, o cal representa o 54% do total de especies de interese comunitario identificadas nos espazos Natura 2000 da área litoral de Galicia.

Os ecosistemas dunares e matogueiras costeiras presentes na ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) dispoñen dunha gran diversidade, xogando un importante papel na conservación dos recursos naturais e a biodiversidade, albergando ademais á especie de flora prioritaria Omphalodes littoralis*, endemismo do NW ibérico (Serrano & Carbajal 2004), de área de distribución moi restrinxida, inferior a 10 hectáreas, que habita as dunas fixas grises pouco alteradas, xa que xunto aos núcleos poboacionais incluídos no ámbito territorial do presente proxecto (Corrubedo, Porto do Son, Sálvora), soamente coñécense núcleos poboacionais en Costa da Morte e a costa Norte de Ferrol. Con todo, tamén é posible citar a presenza doutras especies de flora destacables como Rumex rupestris, Linaria arenaria e Cytisus insularis (consideradas En Perigo de Extinción).

A importancia da ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) para a conservación das especies de aves radica en que dentro da mesma é posible identificar unha variedade de máis de 110 taxones catalogados ou protexidos, de entre os cales un total de 34 especies inclúense no Anexo I da DC 2009/147CE, isto é, o 61% do total de aves de devandito Anexo que foron identificadas nos espazos costeiros de Galicia. Entre as mesmas destaca a presenza do Pato castaño (Aythya nyroca), a pardela balear (Puffinus mauretanicus), o escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus lusitanica), o píllara das dunas (Charadrius alexandrinus) ou o mazarico real (Numenius arquata).

A comunidade de hérpetos da ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) considérase moi diversificada, entre as que cabe sinalar a presenza da especie prioritaria Caretta caretta* e as especies de interese comunitario Discoglossus galganoi e Chioglossa lusitanica. Con todo, nas augas da ZEC detectouse a presenza de diversos mamíferos acuáticos, entre os que destacan 2 especies do Anexo II da DC 92/43/CEE, a toniña (Phocoena phocoena) e o arroaz (Tursiops truncatus).

Enlace ao Formulario normalizado da ZEC

Descargas
Voltar