Áreas de Actuación

ZEC Complexo húmido de Corrubedo

Acións de conservación

As accións de conservación de LIFE INSULAR dentro da ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) serán desenvoltas no arquipélago de Sálvora, xa que se trata dun territorio insular cunha importante representación de ecosistemas dunares e matogueiras costeiras, o que o converte nun enclave ecolóxico de gran valor. En concreto, exponse a execución das seguintes accións:

-Acción C7: mellora da estrutura e funcionalidade en 42 ha do hábitat 2130* (un 100% do hábitat no arquipélago) a través da eliminación de EEI que causan unha afección sobre o seu estado de conservación.

-Acción C8: mellora da estrutura e funcionalidade en 85 ha do tipo 4030 (un 100% do hábitat no arquipélago), a través da eliminación de EEI que causan unha afección sobre o seu estado de conservación.

-Acción C9: posta en marcha de medidas fronte ás presións antropogénicas sobre o hábitat 2130* que permitan unha mellora das súas perspectivas futuras en 42 ha (un 100% do hábitat no arquipélago).

A actuación en Sálvora é especialmente relevante xa que a sensibilidade e fraxilidade destes hábitats ás presións e ameazas identificadas polo proxecto é máis elevada que outros dos tipos de hábitats presentes, xa que se atopan potenciadas debido para os efectos do cambio climático global (ver Formulario B2d).

A titularidade dos terreos elixidos na ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006) para LIFE INSULAR supoñen un valor engadido para o proxecto, debido a que son terreos de titularidade pública (propiedade de DXPN, beneficiario asociado de LIFE INSULAR e organismo autonómico competente en materia de conservación do patrimonio natural e a biodiversidade), incluíndose gran parte dos mesmos no Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) xestionado pola Dirección Xeral para a Sustentabilidade e do Mar, organismo que apoiou o proxecto . Isto permitirá reforzar as accións de conservación expostas e asegurar o mantemento a longo prazo dos efectos beneficiosos das medidas de conservación.

 

Descargas
Voltar