Áreas de Actuación

ZEC Horn Head and Rinclevan

Descrición científica

Este sitio está situado ao oeste da aldea de Dunfanaghy, no norte de Co. Donegal. A xeoloxía do leito rochoso está dominada pola cuarcita (que forma os cantís de Horn Head) intercalados con cantidades máis pequenas de leito rochoso de xisto e metadolerita noutros lugares. Extensas áreas de area dominan as porcións suroeste e este de o sitio, mentres que no norte predominan os podsols de turba, con afloramientos rochosos ocasionais. New Lake é un corpo de auga lixeiramente salobre que se formou na década de 1920 cando os depósitos eólicos de area (desde as dunas cara ao oeste) bloquearon a saída que conectaba Rinclevan Strand co mar. O sitio comprende un complexo de hábitats dos cales áreas mariñas abertas, cantís mariños, dunas de area (varios tipos), turberas e brezales ocupan as áreas máis grandes. Outros hábitats presentes inclúen chairas intermareales de lodo e area, prados húmidos e pasteiros mellorados. Os principais usos da terra dentro da ZEC son agricultura (principalmente pastoreo), actividades recreativas e tamén o aproveitamento forestal das plantacións.

O sitio é unha ZEC seleccionada polos seguintes hábitats e/o especies dos Anexos I/II da Directiva 92/43/CEE (indícanse os tipos prioritarios con asterisco, a superficie en hectáreas móstrase entre parénteses):

2110 Dunas móbiles embrionarias (0.39)

2120 Dunas móbiles do litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) (5.18)

2130 Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) (292.33)

2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae)  (9.04)

2190 Depresións intradunares húmidas (42.57)

21A0 Machairs (41.32)

3130 Augas estancadas, oligotróficas ou mesotróficas con vexetación de Littorelletea uniflorae e/ou Isoeto-Nanojuncetea (23.94)

1013 Geyer's Whorl Snail (Vertigo geyeri)

1364 Grey Seal (Halichoerus grypus)

1395 Petalwort (Petalophyllum ralfsii)

1833 Slender Naiad (Najas flexilis)

En pártea suroeste do sitio hai un sistema de dunas que é impresionante en termos do seu tamaño, variedade de tipos de dunas e a ausencia de perturbacións. As dunas embrionarias 2110 atópanse como unha franxa delgada ao longo das marxes das dunas 2120 que teñen ata 30 m de ancho e poden alcanzar ata 8 m de altura. De particular interese é a área de dunas fixas ao nordés da aldea de Dunfanaghy e ao nordés de Trawmore, especialmente en Lurgabrack. As especies de plantas vasculares dominantes son Festuca rubra, Ammophila arenaria e Galium verum, acompañadas de especies que inclúen Trifolium pratense, Lotus corniculatu) e Viola tricolor subsp. curtisii. Unha especie de planta escasa a nivel nacional, Thalictrum minus, foi confirmada en áreas de dunas fixas en Lurgabrack.

O compoñente briófito da vexetación está moi ben desenvolvido, sendo particularmente abundantes especies como Tortula ruraliformis, Pleurozium schreberi e Homalothecium lutescens. Ademais dos musgos que se atopan comunmente, tamén se rexistraron varias briófitas máis raras nas dunas fixas ao redor de Dunfanaghy. Estes inclúen Thuidium abietinum, Bryum marratii e Distichum inclinatum. Os hábitats 2190 e 2170 son moi extensas, albergando leste cerco a área máis extensa de depresións intradunares húmidas en Irlanda. As depresións máis pequenas son variables na súa flora, mentres que a de maiores dimensións alberga comunidades de elevada riqueza florística.

O hábitat 21A0*, cuxa distribución na UE está restrinxida a Irlanda, atópase no noroeste do sitio. Port Lough, un lago mesotrófico a oligotrófico de boa calidade de auga, ten unha flora diversa e alberga unha importante poboación de Najas flexilis. Esta especie está incluída no Anexo II da Directiva 92/43/CEE e tamén está protexida legalmente pola Orde de Protección de Flora de 1999.

As dunas están delimitadas por promontorios rochosos con praderías e brezales ao leste e ao oeste. Nos cantís rochosos (altura máxima 207 m), a exposición é un factor limitante para o crecemento das plantas, pero onde o chan acumulouse, aparecen plantas marítimas como Armeria maritima, Silene vulgaris subsp. maritima e Crithmum maritimum. Rexistráronse dous briófitas raras (Acrobolbus wilsonii e Geocalyx graveolens) de Horn Head Cliffs, do mesmo xeito que dúas especies de plantas con flores que figuran no Libro Vermello Irlandés, Agrostemma githago e Ligusticum scoticum. Terra dentro, desde os cantís, hai outeiros que sosteñen unha frondosa vexetación dominada polo breixo (Calluna vulgaris).

Os cantís de Horn Head son de gran importancia para as aves mariñas, xa que albergan unha poboación de Alca torda de importancia internacional e poboacións de importancia nacional de Fulmarus glacilis, Rissa tridactyla e Uria aalge. As especies Falco peregrinus e Pyrrhocorax pyrrhocorax do Anexo I da Directiva 2009/147/CE reprodúcense no lugar. Atópanse poboacións invernais regulares de Cygnus cygnus, Anser albifrons flavirostris e Branta leucopsis (as dúas últimas de importancia nacional), xunto cunha variedade doutras especies de aves acuáticas. Tamén se atopan aves zancudas reprodutoras, en particular Calidris alpina, unha especie do Libro vermello. Tamén se alberga unha poboación de Halichoerus grypus de tamaño pequeno a mediano.

Voltar