Áreas de Actuación

ZEC Complexo Ons - O Grove

Accións de conservación

As accións de conservación de LIFE INSULAR dentro da ZEC Complexo Ons – O Grove (ES1140004) serán desenvoltas no Arquipélago de Ons, incluído tamén na ZEPA Illa de Ons (ES0000254). Este arquipélago conforma un territorio insular de gran relevancia para a conservación da biodiversidade, contando cunha representación de 2 hectáreas de ecosistemas dunares (2130*) en contacto con outros hábitats insulares, o que o converte nun enclave ecolóxico de gran valor. As restantes superficies do hábitat 2130* nesta ZEC atópanse situadas nos territorios continentais do devandito espazo. Deste xeito, LIFE INSULAR expón a posta en marcha das seguintes accións no Arquipélago de Ons:

- Acción C7: mellora da estrutura e funcionalidade de 2 ha do tipo de hábitat 2130* (é dicir, o 100% do hábitat no arquipélago), a través da eliminación de EEI. Isto é especialmente relevante se se ten en conta que a sensibilidade e fraxilidade do hábitat 2130* é máis elevada que sobre outros dos tipos de hábitats presentes con respecto á colonización de especies invasoras debido para os efectos do cambio climático global (ver Formulario B2d).

- Acción C9: posta en marcha de medidas fronte ás presións antropoxénicas sobre o hábitat 2130* que permitan unha mellora das súas perspectivas futuras en 2 ha (un 100% do hábitat no arquipélago).

A titularidade dos terreos elixidos no Arquipélago de Ons, supoñen un valor engadido para LIFE INSULAR, debido a que permitirán reforzar as accións de conservación expostas e asegurar o mantemento a longo prazo dos efectos beneficiosos das medidas de conservación. Estes terreos son de titularidade pública, xa que pertencen a DXPN (beneficiario asociado de LIFE INSULAR e organismo autonómico competente en materia de conservación do patrimonio natural e a biodiversidade) e posúen un obxectivo de conservación ao estar incluídos dentro da Rede Natura 2000, así como na Rede Galega de Espazos Protexidos, de modo que DXPN velará polo mantemento a longo prazo das actuacións executadas (ver Formulario B6). Ademais, gran parte dos mesmos inclúense no Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) xestionado pola Dirección Xeral para a Sustentabilidade e do Mar, organismo que apoiou o proxecto (ver apoio no formulario A8), o cal reforza os obxectivos de conservación destes predios.

Descargas
Voltar