Áreas de Actuación

ZEC Archipiélago Chinijo

Accións de conservación

Las accións de conservación de LIFE INSULAR serán desenvoltas na Graciosa dentro da ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) e da ZEPA Illotes do norte de Lanzarote e Famara (ES0000040), xa que se trata dun territorio insular cunha importante representación de ecosistemas dunares, o que o converte nun enclave ecolóxico de gran valor para o proxecto. En concreto, exponse a execución das seguintes accións:

- Acción C7: mellora da estrutura e funcionalidade en 43 ha do hábitat 2130* (o 100% do hábitat no arquipélago, o 73% na ZEC), a través da eliminación de EEI que causan unha afección sobre o seu estado de conservación.

- Acción C9: posta en marcha de medidas fronte ás presións antropogénicas sobre o hábitat 2130* que permitan unha mellora das súas perspectivas futuras en 43 ha (o 100% do hábitat no arquipélago, o 73% na ZEC).

A actuación na Graciosa é especialmente relevante posto que a sensibilidade e fraxilidade do hábitat 2130* ás presións e ameazas identificadas polo proxecto é máis elevada que outros dos tipos de hábitats presentes, xa que os seus efectos atópanse potenciados debido ás consecuencias do cambio climático global (ver Formulario B2d). A titularidade dos terreos elixidos na ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) dentro da Graciosa para LIFE INSULAR supoñen un valor engadido para o proxecto, debido a que son terreos de titularidade pública (propiedade de OAPN, beneficiario asociado de LIFE INSULAR), incluíndose gran parte dos mesmos no Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) xestionado pola Dirección Xeral para a Sustentabilidade e do Mar (que forma parte tamén da estrutura orgánica de OAPN, beneficiario asociado de LIFE INSULAR), organismo que apoiou o proxecto (ver apoio no formulario A8). Isto permitirá reforzar as accións de conservación expostas e asegurar o mantemento a longo prazo dos efectos beneficiosos das medidas de conservación.

A sinerxia da ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) co resto de figuras de áreas protexidas que foron declaradas dentro do ámbito territorial de A Graciosa é tamén elevada, reforzando por tanto a importancia que xoga esta ZEC para a conservación da biodiversidade, e particularmente a función que desempeña o complexo insular da Graciosa. Inicialmente o territorio insular era incluído en o Parque Natural dos illotes do norte de Lanzarote e das Rochas de Famara, declarado polo Decreto 89/1986, que posteriormente sería reclasificado mediante a Lei 12/1994, do 19 de decembro, de Espazos Naturais de Canarias (substituída actualmente pola Lei 4/2017), como Parque Natural do Arquipélago Chinijo. Na mesma Lei 12/1994 dispoñíase a declaración da Reserva Natural Integral dos Illotes, que se inclúe dentro do ámbito territorial do Parque Natural, aínda que a mesma non inclúe terreos de A Graciosa. Ao amparo da DC 92/43/CEE, a variedade e representación superficial dos tipos de hábitat presentes motivaba que A Graciosa fose incluída na Rede Natura 2000 dentro do LIC Arquipélago Chinijo (ES7010045), que posteriormente sería declarado como ZEC mediante o Decreto 174/2009. O valor de conservación destes complexos insulares é elevado, o que motivaba tamén a inclusión doutras ZEC moi próximas (en moitos casos adxacentes) que albergan valores similares, como a ZEC Los Islotes (ES7010044), a ZEC La Corona (ES7010047), a ZEC Malpaís del Cuchilo (ES7010065) ou a ZEC Los Risquetes (ES7011001), conformando un extenso complexo de ZECs en todo o litoral Norte de Lanzarote. A presenza de importantes colonias de aves de interese para a conservación motivaba, así mesmo, a inclusión de A Graciosa na ZEPA Islotes del norte de Lanzarote y Famara (ES0000040).

De forma máis recente, o Estado español ha declarado, en virtude do artigo 6 da Lei 42/2007, tres espazos Natura 2000 mariños nas augas que rodean á Graciosa, contactando coa ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) e a ZEPA Illotes do norte de Lanzarote e Famara (ES0000040): o LIC Espazo mariño do oriente e Sur de Lanzarote-Forteventura (ESZZ15002), a ZEC Sebadales da Graciosa (ES7010020) e a ZEPA Espazo mariño dos Illotes de Lanzarote (ES0000532). Adicionalmente, mediante senllas Resolucións do 2 de xullo de 2013 (BOE nº 165, 11/07/2013), foron incluídos 3 espazos adxacentes á ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) na Rede de Áreas Mariñas Protexidas de España (RAMPE) creada ao amparo da Lei 41/2010. Estes espazos son a Reserva Mariña da Isla Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote (declarada polo Decreto 62/1995, do 24 de marzo, da Consejería de Pesca y Transportes do Gobierno de Canarias), xunto á ZEC Sebadales da Graciosa (ES7010020) e a ZEPA Espazo mariño dos Islotes de Lanzarote (ES0000532).

Con todo, A Graciosa tamén foi incluída dentro de Áreas Protexidas por Instrumentos Internacionais, establecidas por a Lei 42/2007. Deste xeito, A Graciosa atópase incluída en a Reserva de Biosfera de Lanzarote, declarada en 1993, como unha área no que se compatibiliza a conservación dos recursos naturais co desenvolvemento sostible e a promoción do coñecemento en todas as súas vertentes. De forma máis recente, A Graciosa era incluída tamén desde o ano 2015 no Geoparque Mundial Lanzarote e Arquipélago Chinijo debido ao seu patrimonio xeolóxico de relevancia internacional onde é posible observar a interacción entre procesos volcánicos e erosivos/sedimentarios, tanto en ambiente continental como mariño.

Confórmase así un extenso continuo de áreas protexidas dentro e ao redor do ámbito territorial da Graciosa, reforzando a coherencia ecolóxica de Natura 2000 e contribúen á conectividade dos tipos de hábitat así como a migración e o intercambio xenético das especies silvestres.

Descargas
Voltar