Áreas de Actuación

ZEC Archipiélago Chinijo

Hábitats e especies de interese

O Formulario de Datos (SDF) Natura 2000 correspondente ao LIC Arquipélago Chinijo (ES7010045) indica os tipos de hábitats naturais e as especies de interese comunitario polas que este espazo incluíase na Rede Natura 2000. Esta información era incorporada á declaración do Arquipélago Chinijo como ZEC ES7010045, mediante o Decreto 174/2009 (BOC nº 7, 13/01/2010). Conforme a ambas fontes, a ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) alberga un total de 11 tipos de hábitat do Anexo I da DC 92/43/CEE, que suman entre todos eles unha superficie de máis de 1.684 ha, isto é, o 19% da superficie total ocupada pola ZEC. Entre os devanditos tipos de hábitat, destaca o tipo 2130* (hábitat obxecto das accións de conservación de LIFE INSULAR) como única representación dun tipo de hábitat prioritario dentro desta ZEC, cunha superficie estimada de 58,6 ha, o que representa o 0,7% do ámbito territorial total da ZEC, e un 3,5% da superficie total ocupada polos tipos de hábitats naturais.

A variedade de tipos de hábitat identificados na ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045) convértea nun importante baluarte para a conservación da biodiversidade. A nivel autonómico, este espazo, que supón o 2% da superficie ocupada pola Rede Natura 2000 de Canarias, alberga o 46% de todos os tipos identificados na mesma, e o 14% de todos os tipos prioritarios identificados na rede autonómica. Con todo, tamén resulta unha ZEC relevante para a conservación a nivel bioxeográfico, xa que o espazo representa algo máis do 1% do total da Rede Natura 2000 na rexión bioxeográfica macaronésica, e con todo alberga o 27% de todos os hábitats identificados na mesma (Beira et ao. 2010), e un 10% de todos os tipos prioritarios presentes na devandita rexión bioxeográfica.

Este espazo tamén posúe unha gran importancia para as especies de flora de interese comunitario, xa que de acordo ao SDF Natura 2000 e ao Decreto 174/2009 polo que se declaraba como ZEC, é posible recoñecer un total de 7 especies incluídas no Anexo II da DC 92/43/CEE, das que 3 son consideradas prioritarias: Androcymbium psammophilum, Atractylis arbuscula e Convolvulus lopezsocasi. Con respecto ás especies do Anexo I da DC 2009/147/CE que motivaron a declaración da ZEPA Illotes do norte de Lanzarote e Famara (ES0000040), coincidente territorialmente en gran parte coa ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045), no SDF de dita ZEPA caben destacar as especies permanentes Bucanetes githagineus, Burhinus oedicnemus, Chlamydotis undulata, Cursorius cursor, Falco peregrinus, Neophron percnopterus, Pandion haliaetus e Puffinus assimilis, mentres que entre a colonia de aves reprodutoras do Anexo I destacan Bulweria bulberii, Calonectris diomedea, Falco eleonorae, Hydrobates pelagicus, Oceanodroma castro e Pelagodroma marina. Moitas destas especies de flora e fauna atopan as súas áreas de refuxio, cría, reprodución´ou alimentación dentro do hábitat 2130* (ou nos hábitats que contactan co mesmo), de modo que a conservación deste repercute positivamente no mantemento nun estado de conservación favorable das especies de interese comunitario presentes nesta ZEC.

O tipo prioritario 2130* é un dos tipos de hábitat que maior superficie representan dentro da ZEC Arquipélago Chinijo (ES7010045), e que atopa as súas mellores representacións no complexo insular de A Graciosa, albergando importantes elementos crave para a conservación da biodiversidade.

Enlace ao Formulario normalizado da ZEC

Descargas
Voltar