Áreas de Actuación

ZEC Raven Point Nature Reserve

Hábitats e especies de interese

O sitio é unha ZEC seleccionada pola presenza dos seguintes hábitats no Anexo I da Directiva 92/43/CEE:

1140 Chairas lamacentas ou areosas non cubertas pola auga na baixamar (72,9047)
1210 Vexetación anual sobre argazos (0,3694)
1330 Pasteiros halófilos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) (0,2211)
2110 Dunas móbiles embrionarias (1,1272)
2120 Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas) (9,3699)
*2130 Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises) (22,654)
2170 Dunas con Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) (0,1362)
2190 Depresións intradunares húmidas (0,753)

A área do hábitat 2130* en Raven Point é actualmente de 22,65 ha, a 0,28% da área total en Irlanda para este hábitat. Na parte sur do sitio, as dunas fixas 2130* forman parte dun conxunto de hábitats costeiros con transicións intactas e están suxeitas a procesos naturais. Os desenvolvementos históricos e as condicións naturais na costa este de Irlanda levaron a un patrón de escaseza de area en moitos sitios, e a acumulación activa e a evidencia da dispoñibilidade de sedimentos aquí son características importantes. Hai moi poucas oportunidades para aumentar a cobertura das dunas fixas (2130*) en Irlanda, e estes hábitats están baixo presión a nivel nacional debido á vulnerabilidade das zonas insulares. O dinamismo dos hábitats insulares na sección sur do sitio faio particularmente adecuado para traballos de restauración, xa que os hábitats restaurados estarían baixo influencias costeiras naturais.

A plantación de coníferas en Raven Point Nature Reserve é, con moito, a maior superficie de dunas de Irlanda con plantacións forestais, ocupando aproximadamente o 30% da ZEC. A plantación estableceuse nas décadas de 1930 e 1950 e actualmente non se manexa como cultivo comercial. Moitos das árbores agora están sobremaduros e/o senescentes con incidentes ocasionais causados por derriba de vento. A reserva natural é un ben utilizado pola poboación local e o aproveitamento forestal percíbese como un activo valioso na zona. Con todo, a medida que pasa o tempo, o cambio na orientación da Reserva Natural é inevitable a medida que as plantacións envellecen e aumentan os episodios causados por derriba de vento. Este proxecto presentaría a oportunidade de que devanditos cambios xestiónense para maximizar os beneficios para a natureza e, ao mesmo tempo, reducir as ameazas á saúde e a seguridade asociadas co aumento da idade das plantacións.

A última vez que se informou sobre o estado de conservación dos hábitats en Raven Point en virtude do artigo 17 da Directiva 92/43/CEE foi en 2013. Nese momento, a estrutura e as funcións eran desfavorables-malas e o hábitat non cumpriu con cinco dos criterios de avaliación. Especies indicadoras negativas (Senecio jacobaea e Rosa sp.) e especies arbóreas non nativas (Picea sp., Pinus sp. e Acer pseudoplatanus) estiveron presentes en ou ao redor de varios puntos de vixilancia e o dano ao hábitat foi frecuentemente identificado. Gran parte da vexetación natural era escasa e as especies indicadoras positivas eran escasas nalgúns lugares. As perspectivas futuras avaliáronse como desfavorables-malas debido á invasión de especies leñosas, a falta unha xestión adecuada e os impactos negativos das actividades de recreo. Con todo, a área considerouse Favorable debido a un aumento na extensión do hábitat 2130* na párte sur do sitio a través de procesos de acumulación natural.

Varios factores subxacentes son responsables do mal estado das dunas no sitio. A plantación de coníferas é fonte de especies leñosas non autóctonas que ameazan a vexetación herbácea das dunas fixas. A restrición das dunas fixas a unha franxa estreita ao longo do bordo este de a lingua aumenta os impactos do uso recreativo en relación coa área total das dunas. A falta de xestión adecuada para manter a cuberta vexetal herbácea tivo un impacto negativo na estrutura e composición das comunidades naturais. Dada a complexidade asociada coa xestión dun sitio para a conservación e o recreo, ao mesmo tempo que se reduce o impacto da xestión selvícola, requírese un enfoque ben planificado que teña en conta a ampla gama de impactos e posibles solucións. Este proxecto proporcionará un marco dentro do cal NPWS e COILLTE poden traballar xunto coas partes interesadas locais para desenvolver solucións que ofrezan mellores resultados de conservación para as dunas 2130*. As relacións construídas ao longo do proxecto serán beneficiosas para a xestión a longo prazo do sitio e fortalecerán a entrega das tarefas AfterLIFE.

Enlace ao Formulario normalizado da ZEC

 

Descargas
Voltar